Edward Weston “Farm House Salinas” 1935 vintage gravure

November 28, 2013

[wprebay kw=”edward+weston” num=”0″ ebcat=”550″]

Previous post:

Next post: